Miljö

Norrlandsjord och Miljö AB är miljöcertifierad enligt ISO 14001. Vi ställer stor vikt vid att minimera all miljöbelastning som uppkommer vid våra verksamheter. Miljöledningssystemet har tagits fram gemensamt med Bergnäsets Miljögrupp.

Vår miljöpolicy

Norrlandsjord & Miljö AB producerar och säljer biobränsle, behandlar och återvinner organiska och mineraliska massor, bedriver tillverkning och försäljning av jordprodukter samt sanerar oljeförorenad jord. Vår största negativa miljöpåverkan är förbrukning av drivmedel och tillsats av näringsämnen i våra jordprodukter. Vår största positiva miljöpåverkan är återvinning av organiska och mineraliska massor samt produktion av miljövänligt bränsleflis.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet, där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljön och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljöarbete.

Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor.

Vi ska genom en ständig dialog ställa miljökrav på våra affärspartner och på oss själva.

Vi ska genom samverkan och kunskapsutbyte inom Bergnäsets Miljögrupp utveckla vårt miljöarbete.

Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som en miniminivå. I den röda tråden från våra systemaspekter via de intressenter som berörs till vår verksamhet och våra produkter och tjänster, har vi ambition att fortlöpande beakta de intressekrav och livscykelperspektiv som uppkommer.

Vi ska bedriva vårt miljöarbete med affärsmässighet, engagemang, målinriktning och alltid se det som en möjlighet.

VD Pär Johansson, Luleå 2018-04-07

Läs hela vårt certifikat HÄR